Kategori: Björne bloggar

Remiss om integrerat växtskydd – upprop!

Kära kollegor – det här är ett upprop!

Ni har väl inte missat remissen om integrerat växtskydd? Nu är det en vecka kvar av remisstiden och Björne hoppas att många kommuner tar sig tid att ha synpunkter på den. Björne tänker inte skriva någon på näsan vad ni ska tycka, men det är förståeligt om ni har missat själva remissen.

Sändlistan är lång och diger och innehåller samhällsplanerande myndigheter, tillsynsvägledare, rådgivare, användare, allmänna tyckare och t o m konsumenter, men ingen tillsynare – bortsett från att samtliga länsstyrelser fått remissen. Dessa tillsynar som alla vet en ytterst liten bråkdel av alla användare och endast resursstarka företag.

Remissen är skickad till Sveriges Kommuner och Landsting. Man får förmoda att deras eventuella yttrande utgår från arbetsgivaransvaret för parkpersonal, eftersom organisationens kunskaper och engagemang i tillsynsfrågor avseende miljöbalken är ytterst begränsade.

Här har du ett utmärkt tillfälle att leva upp till den femte punkten
i vår yrkesetiska policy!

Länk till remissen (Synpunkter ska ha kommit in till Jordbruksverket
senast den 17 november 2014)>>

 

bjornes_2

 

 

Annonser

Björne bloggar: Inspektörens lovsång

Så till det viktiga Tema B, Inspektörens roll och funktion.
(Laddda hem rapporten här)

Beskrivningen av hur en inspektion utförs kunde inte ha gjorts bättre! Läs särskilt vad som sägs om att ge en del av sin själ till tillsynsobjektet, sid 115! Den som inte får tårar i ögonen av innehållet i kapitel 6 och 7 är en kallhamrad, hårdhjärtad anti-byråkrat. Och allt detta vackra som pågår inom en inspektör kan utmärkt sammanfattas så här (sid 126): ”För en utomstående ser det bara ut som att inspektören rör sig lite planlöst i rummet medan hon eller han låter blicken fara över väggar och golv. Det inspektören egentligen gör är att hon eller han kopplar på sitt professionella seende och utifrån sin kunskap och erfarenhet arbetar sig fram till en bedömning av miljösäkerheten i verksamheten.”

Umgås du mycket med andra inspektörer, eftersom vi är så vansinnigt trevliga och intressanta? Har du ibland lite dåligt samvete för det, eftersom du känner att du kanske snöar in och fjärmar dig från den där verkligheten som tillsynsobjekten brukar tala om? Nu behöver vi inte ha det längre – läs resonemanget kring vårt unika tal och vikten av att öva på det på sid 127-128.

Det är bara en sak som förvånar Björne. På sid 139 beskrivs en bild av en allmänt riktad kritik mot att karriärvägarna inom miljötillsynen är otydliga eller att det inte finns några. Så vitt Björne känner till finns det bara en person som klagar över detta; en person som utsett sig själv till talesperson för kåren och förfärande nog vunnit gehör hos såväl utbildarna som centrala verk. Björne vill snarare se det som ett problem att det finns enstaka karriärister inom en kår där det istället bör råda en stark kåranda. Den autonome ämbetsmannen stannar på sin post för att försvara de demokratiska värdena, även när det blåser snålt. Pengar och makt lockar inte den ideale inspektören.

bjornes_2

Björne bloggar: Ekonomismens pseudo-verklighet

Kapitel 4 i Naturvårdsverkets rapport Effektiv miljötillsyn hoppar Björne i stort sett över.
(Laddda hem rapporten här)

Visserligen anmärker författarna redan i början av kapitlet att det i verkligheten finns många fler faktorer än de ekonomiska som påverkar händelseutvecklingen. Man tar ändå sin utgångspunkt i kronor och ören. Det är förvisso samhällets ansvar att se till att de ekonomiska systemen gynnar ett gott miljöbeteende, men mina tillsynsobjekt är individer som i lika hög grad som jag har det allmännas bästa för ögonen. Det är min utgångspunkt.

Björne har tidigare hyllat sina tillsynsobjekt, se betraktelse i Miljö&Hälsa nr 8 2011.

bjornes_2

Björne bloggar: Motiverande samtal

Motiverande samtal hittar du i kapitel 8 i Naturvårdsverkets rapport Effektiv miljötillsyn.
(Laddda hem rapporten här)

Björne har tidigare ondgjort sig över Naturvårdsverkets tilltro till motiverande samtal som frälsningen på miljötillsynsområdet, se betraktelse i Miljö&Hälsa nr 5 2013.

”Kunskap är lätt att bära, men väger tungt.” I vårt yrke yppas rikliga tillfällen till förkovring, organiserat i kurser eller av mer slumpartad natur. Ny kunskap är sällan meningslös, förr eller senare får du nytta av den. Björne är vanligtvis positivt inställd till lärande. Kollegornas funderingar kring hur och när motiverande samtal kan vara till hjälp i tillsynen på sid 189 och framåt verkar helt relevanta.

Björne vill trots detta vidmakthålla min tidigare åsikt.

Motiverande samtal ”utgår från människors vilja att själva bestämma över sina angelägenheter och från att människan ofta går i försvar när den egna friheten att välja ifrågasätts eller motabetas” förklaras det på sidan 163.

Kontroll av lagefterlevnad handlar inte om människors frihet. Det handlar om att ifrågasätta och i förekommande fall motarbeta tillsynsobjektets val. Vad inspektörer i första hand behöver stöd och kunskap i är att medvetet hantera denna situation, som i grunden utgör en konflikt.

bjornes_2

Björne bloggar: Effektiv miljötillsyn

Nu har den efterlängtade rapporten kommit! Alla borde ha den under huvudkudden, beakta dock risken för nackspärr – det är 244 sidor.
(Laddda hem rapporten här)

Björne fastnar redan på titeln och hoppar därför direkt till kapitel 12.

Vad är en effektiv miljötillsyn? I Björnes ögon tycks rapporten ha fokuserat på effektiviteten i den miljötillsyn som utförs. Enligt Björnes åsikt är det steget innan, nämligen urvalet av tillsyn, prioriteringarna, det som avgör vad som ska tillsynas, som är det absolut viktigaste när det gäller tillsynens effektivitet. Jag kan granska femtio C-företags journalföring av farligt avfall, men det är kanske utländska upphandlares inköpsresor på landsbygden som ger det största bidraget till den diffusa spridningen av avfallet – betydligt svårare att tillsyna. Rapporten landar ändå i i stort sett samma slutsats som Björne, genom följande resonemang.

effektivmiljotillsyn

Vad författarna menar med effektiv miljötillsyn framgår i kapitel 12 på sidan 232. ”Det är kvaliteten i bedömningen som avgör dess effektivitet […]” ”Givet är att miljötillsynen händer genom de individer som är stadda att utföra tillsynen”. Begrunda kära kollega, att det är dina bedömningar som avgör miljötillsynens effektivitet!

Det är också avgörande vad vi sätter upp för mål för verksamheten, enligt resonemang på sid 234. Till vår glädje menar författarna att behovet av insamling av uppgifter (för att kunna sätta målen) inte ska lägga sten på börda för den enskilde inspektören.

Författarna anser att det blir fundamentalt att definiera vad som utgör professionalism och kompetens för en inspektör. En stor del av projektet och rapporten handlar om Motiverande samtal. Vi ska dock inte låta oss förblindas av detta! Denna samtalsmetodik har utvecklats med målet att möten mellan inspektör och verksamhetsutövare ska bli effektiva. Som framgått ovan är detta endast en mycket liten del av den totala miljötillsynen.

bjornes_2

Björne bloggar: Mer om Jordbruks-verkets rapport…

Hej alla!

Rapporten är verkligen intressant! Av kapitel 8 får vi veta att lantbrukarna anser att kommunernas tillsynsbesök borde vara likriktade. Att tillsynen skiljer sig åt är något som upprör företagen. Jag tycker att de har helt rätt.

I vårt län har vi länge arbetat för en likriktning mellan kommunerna. Vi har tagit fram en gemensam checklista och personligen är jag noga med att följa den, för att tillsynen ska bli så lika som möjligt över kommungränserna. Lite senare i kapitlet får jag dock veta att detta också är helt fel. ?

Kontrollanterna uppfattas [?] som allt för nitiska i den bemärkelsen att de till punkt och pricka följer checklistorna?. Jaha, då vet jag inte riktigt hur vi ska göra för att möta önskemålen.

En annan verkligt intressant slutsats är? Att vissa kommuner gör en striktare tolkning av miljölagstiftningen beror sannolikt på kommunens storlek och på antalet verksamma företag inom kommunen?. Men hur jag än letar hittar jag ingen information om hur man anser att dessa variabler är kopplade till varandra.

bjornes_2