Remiss om integrerat växtskydd – upprop!

Kära kollegor – det här är ett upprop!

Ni har väl inte missat remissen om integrerat växtskydd? Nu är det en vecka kvar av remisstiden och Björne hoppas att många kommuner tar sig tid att ha synpunkter på den. Björne tänker inte skriva någon på näsan vad ni ska tycka, men det är förståeligt om ni har missat själva remissen.

Sändlistan är lång och diger och innehåller samhällsplanerande myndigheter, tillsynsvägledare, rådgivare, användare, allmänna tyckare och t o m konsumenter, men ingen tillsynare – bortsett från att samtliga länsstyrelser fått remissen. Dessa tillsynar som alla vet en ytterst liten bråkdel av alla användare och endast resursstarka företag.

Remissen är skickad till Sveriges Kommuner och Landsting. Man får förmoda att deras eventuella yttrande utgår från arbetsgivaransvaret för parkpersonal, eftersom organisationens kunskaper och engagemang i tillsynsfrågor avseende miljöbalken är ytterst begränsade.

Här har du ett utmärkt tillfälle att leva upp till den femte punkten
i vår yrkesetiska policy!

Länk till remissen (Synpunkter ska ha kommit in till Jordbruksverket
senast den 17 november 2014)>>

 

bjornes_2

 

 

Annonser

Digital teknik som förändrar vardagsarbetet!

Vi befinner oss i början av en utvecklingsspiral där digitala verktyg ständigt ser dagens ljus. I takt med att kommunikationstekniken utvecklas så kommer vi att få tillgång till allt mer avancerade apparater och förhoppningsvis också tjänster som vi kan använda var vi än befinner oss.

Via våra smarta telefoner har vi fått en försmak på vart vi är på väg. För de flesta yrkesgrupper så innebär det ständiga förändringar som berör vardagsarbetet. Genomslagskraft i förändringen hänger ofta ihop med hur enkel och tillgänglig själva apparaten är men också hur stor nyttan av användningen är i förhållande till priset. Men det finns en aspekt som ofta glöms bort när nyttokalkylen görs och det är: Hur enkelt är det att integrera informationen från de nya digitala verktygen med verksamhetssystemet som vi använder till vardags? Digitala bilder är idag en etablerat och viktig del av dokumentationen för många inspektörer och även mätresultat integrerar många direkt med verksamhetsystemen via exempelvis diarienumret. Fortsätt läsa

Debatt: Vad fick vi ut av leverantörernas svar?

Del 2 B

Det är förstås en tolkningsfråga som beror på den referensram man använder vid bedömningen. Generellt kan man säga att det var ganska väntade svar som varken överraskar eller förvånar. Men det intressanta är att av svaren kan vi bygga en bild av den nya systemgenerationen. En ”förväntans-bild” som förhoppningsvis kan bidra till att de kommuner som vill redan nu kan börja förberda sig. Fortsätt läsa

Debatt: Verksamhetsutveckling i en digital samtid

Del 2 A

Vad kan vi förvänta oss av nästa generation verksamhetssystem
inom miljö- och hälsovårdsområdet? 

Den frågan har ställts till fem potentiella leverantörer på den
svenska marknaden på så sätt att alla fick

samma enkät på 18 frågor fördelat på 7 olika områden.
De fem tillfrågade företagen var:

– EDP Consult AB, Staffanstorp
– Lemontree AB, Stockholm
– OA Data, Göteborg
– Prosona AB, Eskilstuna
– Tekis AB, Stockholm/Köping

Lite överraskande var det att endast två företag som svarade.
Att det var EDP Consult och Tekis var däremot inte överraskande
eftersom de tillsammans är systemleverantörer till ca 95 % av landets 290
kommuner/regioner. Enkäten omfattade som sagd 18 frågor som
redovisas här tillsammans med svaren från EDP Consult och Tekis.

Ladda ner del 2 A (pdf) med alla frågor och svar >>

Debatt: Verksamhetsutveckling i en digital samtid!

(Del 1 av 3)

Ladda ner del 1 (pdf)>>

Digitala hjälpmedel tar allt större plats i vår vardag. På bara ett par decennier har vi datoriserat vardagsarbetet och gjort oss helt beroende av datorer i alla möjliga storlekar. Vi befinner oss i en utvecklingsspiral som rör sig allt snabbare vara sig vi vill det eller ej. Om du för ett ögonblick tänker tillbaka så har digitaliseringen under samma decennier medfört en rad ganska genomgripande förändringar:

– Mobiltelefonerna har förvandlats från tegelstenar till smartphones/fickdatorer

– Datorerna har minskat från knappt släpbara till små behändiga kommunkationsapparater

– Vi har gått från analoga kameror med film till inbyggda digitala kameror som levererar bilder direkt

– Vi har gått från stora klumpiga bildskärmar till små enkla kommunikativa läs läsplattor

Allt har gått fantastiskt snabbt och det är långt ifrån slut. Vi är bara i början av det som kallas den digitala medieintegrationen. De medier – radio, TV, tidningar, telefoni m fl – som tidigare hade sina egna dedikerade kanaler för kommunikation håller på att smälta samman på en enda stor kommunikationsplattform som heter: Just det – Internet. Sedan 1995 då Internet öppnades publikt har det gått enormt fort. Fortsätt läsa

Björne bloggar: Inspektörens lovsång

Så till det viktiga Tema B, Inspektörens roll och funktion.
(Laddda hem rapporten här)

Beskrivningen av hur en inspektion utförs kunde inte ha gjorts bättre! Läs särskilt vad som sägs om att ge en del av sin själ till tillsynsobjektet, sid 115! Den som inte får tårar i ögonen av innehållet i kapitel 6 och 7 är en kallhamrad, hårdhjärtad anti-byråkrat. Och allt detta vackra som pågår inom en inspektör kan utmärkt sammanfattas så här (sid 126): ”För en utomstående ser det bara ut som att inspektören rör sig lite planlöst i rummet medan hon eller han låter blicken fara över väggar och golv. Det inspektören egentligen gör är att hon eller han kopplar på sitt professionella seende och utifrån sin kunskap och erfarenhet arbetar sig fram till en bedömning av miljösäkerheten i verksamheten.”

Umgås du mycket med andra inspektörer, eftersom vi är så vansinnigt trevliga och intressanta? Har du ibland lite dåligt samvete för det, eftersom du känner att du kanske snöar in och fjärmar dig från den där verkligheten som tillsynsobjekten brukar tala om? Nu behöver vi inte ha det längre – läs resonemanget kring vårt unika tal och vikten av att öva på det på sid 127-128.

Det är bara en sak som förvånar Björne. På sid 139 beskrivs en bild av en allmänt riktad kritik mot att karriärvägarna inom miljötillsynen är otydliga eller att det inte finns några. Så vitt Björne känner till finns det bara en person som klagar över detta; en person som utsett sig själv till talesperson för kåren och förfärande nog vunnit gehör hos såväl utbildarna som centrala verk. Björne vill snarare se det som ett problem att det finns enstaka karriärister inom en kår där det istället bör råda en stark kåranda. Den autonome ämbetsmannen stannar på sin post för att försvara de demokratiska värdena, även när det blåser snålt. Pengar och makt lockar inte den ideale inspektören.

bjornes_2